org-netbeans-modules-profiler

16:40:07.276 INFO jd.cli.Main - Decompiling org-netbeans-modules-profiler.jar
package org.netbeans.modules.profiler;

import org.netbeans.lib.profiler.ui.components.FilterComponent.FilterListener;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SnapshotFlatProfilePanel;

class CPUSnapshotPanel$1
 implements FilterComponent.FilterListener
{
 CPUSnapshotPanel$1(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void filterChanged()
 {
  if (!CPUSnapshotPanel.access$1600(this$0))
  {
   CPUSnapshotPanel.access$1602(this$0, true);
   CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).setFilterValues(CPUSnapshotPanel.access$200(this$0).getFilterValue(), CPUSnapshotPanel.access$200(this$0).getFilterType());
   CPUSnapshotPanel.access$1602(this$0, false);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.Component;
import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
import javax.swing.JList;

class CPUSnapshotPanel$10
 extends DefaultListCellRenderer
{
 CPUSnapshotPanel$10(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public Component getListCellRendererComponent(JList paramJList, Object paramObject, int paramInt, boolean paramBoolean1, boolean paramBoolean2)
 {
  DefaultListCellRenderer localDefaultListCellRenderer = (DefaultListCellRenderer)super.getListCellRendererComponent(paramJList, paramObject, paramInt, paramBoolean1, paramBoolean2);
  if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$1900()) {
   localDefaultListCellRenderer.setIcon(CPUSnapshotPanel.access$2000());
  } else if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$2100()) {
   localDefaultListCellRenderer.setIcon(CPUSnapshotPanel.access$2200());
  } else if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$2300()) {
   localDefaultListCellRenderer.setIcon(CPUSnapshotPanel.access$2400());
  }
  return localDefaultListCellRenderer;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.10
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.AbstractAction;

class CPUSnapshotPanel$11
 extends AbstractAction
{
 CPUSnapshotPanel$11(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void actionPerformed(ActionEvent paramActionEvent)
 {
  CPUSnapshotPanel.access$2500(this$0);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.11
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.AbstractAction;

class CPUSnapshotPanel$12
 extends AbstractAction
{
 CPUSnapshotPanel$12(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void actionPerformed(ActionEvent paramActionEvent)
 {
  CPUSnapshotPanel.access$2600(this$0);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.12
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.AbstractAction;

class CPUSnapshotPanel$13
 extends AbstractAction
{
 CPUSnapshotPanel$13(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void actionPerformed(ActionEvent paramActionEvent)
 {
  this$0.performFindPrevious();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.13
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.AbstractAction;

class CPUSnapshotPanel$14
 extends AbstractAction
{
 CPUSnapshotPanel$14(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void actionPerformed(ActionEvent paramActionEvent)
 {
  this$0.performFindNext();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.14
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import org.netbeans.lib.profiler.ui.components.FilterComponent.FilterListener;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SnapshotFlatProfilePanel;

class CPUSnapshotPanel$2
 implements FilterComponent.FilterListener
{
 CPUSnapshotPanel$2(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void filterChanged()
 {
  if (!CPUSnapshotPanel.access$1600(this$0))
  {
   CPUSnapshotPanel.access$1602(this$0, true);
   CPUSnapshotPanel.access$200(this$0).setFilterValues(CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getFilterValue(), CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getFilterType());
   CPUSnapshotPanel.access$1602(this$0, false);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.2
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.Component;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CCTDisplay;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CombinedPanel;

class CPUSnapshotPanel$3
 extends CombinedPanel
{
 CPUSnapshotPanel$3(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel, int paramInt, Component paramComponent1, Component paramComponent2)
 {
  super(paramInt, paramComponent1, paramComponent2);
 }
 
 public void requestFocus()
 {
  if (CPUSnapshotPanel.access$500(this$0) != null) {
   CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).requestFocus();
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.3
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.event.ComponentAdapter;
import java.awt.event.ComponentEvent;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CombinedPanel;

class CPUSnapshotPanel$4
 extends ComponentAdapter
{
 CPUSnapshotPanel$4(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void componentShown(ComponentEvent paramComponentEvent)
 {
  CPUSnapshotPanel.access$1700(this$0).setDividerLocation(0.5D);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.4
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.Component;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JToolBar;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.UIUtils;

class CPUSnapshotPanel$5
 extends JToolBar
{
 CPUSnapshotPanel$5(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public Component add(Component paramComponent)
 {
  if ((paramComponent instanceof JButton)) {
   UIUtils.fixButtonUI((JButton)paramComponent);
  }
  return super.add(paramComponent);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.5
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.Dimension;
import javax.swing.JComboBox;

class CPUSnapshotPanel$6
 extends JComboBox
{
 CPUSnapshotPanel$6(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel, Object[] paramArrayOfObject)
 {
  super(paramArrayOfObject);
 }
 
 public Dimension getMaximumSize()
 {
  return new Dimension(getPreferredSizewidth + 20, getPreferredSizeheight);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.6
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

class CPUSnapshotPanel$7
{
 CPUSnapshotPanel$7(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public String toString()
 {
  return CPUSnapshotPanel.access$1800();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.7
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

class CPUSnapshotPanel$8
{
 CPUSnapshotPanel$8(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel, String paramString) {}
 
 public String toString()
 {
  return val$tname;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.8
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.Dimension;
import javax.swing.JComboBox;

class CPUSnapshotPanel$9
 extends JComboBox
{
 CPUSnapshotPanel$9(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel, Object[] paramArrayOfObject)
 {
  super(paramArrayOfObject);
 }
 
 public Dimension getMinimumSize()
 {
  Dimension localDimension = super.getMinimumSize();
  width = 1;
  return localDimension;
 }
 
 public Dimension getMaximumSize()
 {
  Dimension localDimension = super.getPreferredSize();
  width += 50;
  return localDimension;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.9
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JTabbedPane;
import org.netbeans.lib.profiler.common.ProfilingSettings;
import org.netbeans.lib.profiler.results.CCTNode;
import org.netbeans.lib.profiler.results.cpu.CPUResultsSnapshot;
import org.netbeans.lib.profiler.results.cpu.PrestimeCPUCCTNode;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CCTDisplay;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CPUResUserActionsHandler.Adapter;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.ReverseCallGraphPanel;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SnapshotFlatProfilePanel;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SubtreeCallGraphPanel;
import org.netbeans.modules.profiler.ui.stp.ProfilingSettingsManager;
import org.netbeans.modules.profiler.ui.stp.ProfilingSettingsManager.ProfilingSettingsDescriptor;
import org.netbeans.modules.profiler.ui.stp.Utils;
import org.netbeans.modules.profiler.utils.IDEUtils;

final class CPUSnapshotPanel$CPUActionsHandler
 extends CPUResUserActionsHandler.Adapter
{
 private CPUSnapshotPanel$CPUActionsHandler(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public void addMethodToRoots(String paramString1, String paramString2, String paramString3)
 {
  ProfilingSettings[] arrayOfProfilingSettings1 = ProfilingSettingsManager.getDefault().getProfilingSettings().getProfilingSettings();
  
  ArrayList localArrayList = new ArrayList();
  for (Object localObject2 : arrayOfProfilingSettings1) {
   if (Utils.isCPUSettings(((ProfilingSettings)localObject2).getProfilingType())) {
    localArrayList.add(localObject2);
   }
  }
  ??? = IDEUtils.selectSettings(16, (ProfilingSettings[])localArrayList.toArray(new ProfilingSettings[localArrayList.size()]), null);
  if (??? == null) {
   return;
  }
  ((ProfilingSettings)???).addRootMethod(paramString1, paramString2, paramString3);
  if (localArrayList.contains(???))
  {
   ProfilingSettingsManager.getDefault().storeProfilingSettings(arrayOfProfilingSettings1, (ProfilingSettings)???);
  }
  else
  {
   ProfilingSettings[] arrayOfProfilingSettings2 = new ProfilingSettings[arrayOfProfilingSettings1.length + 1];
   System.arraycopy(arrayOfProfilingSettings1, 0, arrayOfProfilingSettings2, 0, arrayOfProfilingSettings1.length);
   arrayOfProfilingSettings2[arrayOfProfilingSettings1.length] = ???;
   ProfilingSettingsManager.getDefault().storeProfilingSettings(arrayOfProfilingSettings2, (ProfilingSettings)???);
  }
 }
 
 public void find(Object paramObject, String paramString)
 {
  if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$000(this$0))
  {
   CPUSnapshotPanel.access$100(this$0, paramString);
   CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).setSelectedComponent(CPUSnapshotPanel.access$200(this$0));
   CPUSnapshotPanel.access$200(this$0).selectMethod(paramString);
  }
  else if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$200(this$0))
  {
   CPUSnapshotPanel.access$100(this$0, paramString);
   CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).setSelectedComponent(CPUSnapshotPanel.access$000(this$0));
   this$0.performFindFirst();
  }
  else if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$400(this$0))
  {
   CPUSnapshotPanel.access$100(this$0, paramString);
   
   this$0.performFindFirst();
  }
  else if (paramObject == CPUSnapshotPanel.access$500(this$0))
  {
   CPUSnapshotPanel.access$100(this$0, paramString);
   
   CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).selectMethod(paramString);
  }
 }
 
 public void showReverseCallGraph(CPUResultsSnapshot paramCPUResultsSnapshot, int paramInt1, int paramInt2, int paramInt3, int paramInt4, boolean paramBoolean)
 {
  if (CPUSnapshotPanel.access$600(this$0) != null) {
   CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).remove(CPUSnapshotPanel.access$600(this$0));
  }
  CPUSnapshotPanel.access$602(this$0, new ReverseCallGraphPanel(this));
  CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).setDataToDisplay(paramCPUResultsSnapshot, paramInt1, paramInt3);
  CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).setSelectedMethodId(paramInt2);
  CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).setSorting(paramInt4, paramBoolean);
  CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).prepareResults();
  CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).setFindString(CPUSnapshotPanel.access$000(this$0).getFindString());
  CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).addTab(CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).getShortTitle(), CPUSnapshotPanel.access$700(), CPUSnapshotPanel.access$600(this$0), CPUSnapshotPanel.access$600(this$0).getTitle());
  CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).setSelectedComponent(CPUSnapshotPanel.access$600(this$0));
 }
 
 public void showSourceForMethod(String paramString1, String paramString2, String paramString3)
 {
  NetBeansProfiler.getDefaultNB().openJavaSource(paramString1, paramString2, paramString3);
 }
 
 public void showSubtreeCallGraph(CPUResultsSnapshot paramCPUResultsSnapshot, CCTNode paramCCTNode, int paramInt1, int paramInt2, boolean paramBoolean)
 {
  if (!(paramCCTNode instanceof PrestimeCPUCCTNode)) {
   return;
  }
  if (CPUSnapshotPanel.access$800(this$0) != null) {
   CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).remove(CPUSnapshotPanel.access$800(this$0));
  }
  CPUSnapshotPanel.access$802(this$0, new SubtreeCallGraphPanel(this));
  CPUSnapshotPanel.access$800(this$0).setDataToDisplay(paramCPUResultsSnapshot, (PrestimeCPUCCTNode)paramCCTNode, paramInt1);
  CPUSnapshotPanel.access$800(this$0).setSorting(paramInt2, paramBoolean);
  CPUSnapshotPanel.access$800(this$0).prepareResults();
  CPUSnapshotPanel.access$800(this$0).setFindString(CPUSnapshotPanel.access$000(this$0).getFindString());
  CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).addTab(CPUSnapshotPanel.access$800(this$0).getShortTitle(), CPUSnapshotPanel.access$900(), CPUSnapshotPanel.access$800(this$0), CPUSnapshotPanel.access$800(this$0).getTitle());
  CPUSnapshotPanel.access$300(this$0).setSelectedComponent(CPUSnapshotPanel.access$800(this$0));
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.CPUActionsHandler
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import javax.swing.JMenuItem;
import org.netbeans.lib.profiler.results.cpu.CPUResultsSnapshot;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CCTDisplay;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CPUSelectionHandler;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SnapshotFlatProfilePanel;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.formatting.Formattable;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.formatting.MethodNameFormatter;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.formatting.MethodNameFormatterFactory;

final class CPUSnapshotPanel$CPUSnapshotSelectionHandler
 implements CPUSelectionHandler
{
 private boolean cct;
 
 private CPUSnapshotPanel$CPUSnapshotSelectionHandler(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel, boolean paramBoolean)
 {
  cct = paramBoolean;
 }
 
 public void methodSelected(int paramInt1, int paramInt2, int paramInt3)
 {
  if (CPUSnapshotPanel.access$1000(this$0)) {
   return;
  }
  if (paramInt2 == -1) {
   return;
  }
  if (cct)
  {
   if ((paramInt1 >= -1) && (CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getCurrentThreadId() != paramInt1))
   {
    CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).setDataToDisplay(CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getSnapshot(), paramInt1, paramInt3);
    CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).prepareResults();
   }
   if (CPUSnapshotPanel.access$1100(this$0))
   {
    if (CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).getPopupFindItem() != null) {
     CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).getPopupFindItem().setEnabled(false);
    }
    CPUSnapshotPanel.access$1002(this$0, true);
    CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).selectMethod(paramInt2);
    CPUSnapshotPanel.access$1002(this$0, false);
   }
   else if (CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).getPopupFindItem() != null)
   {
    CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).getPopupFindItem().setEnabled(true);
   }
  }
  else if (CPUSnapshotPanel.access$1200(this$0))
  {
   if (CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getPopupFindItem() != null) {
    CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getPopupFindItem().setEnabled(false);
   }
   int i = CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getCurrentView();
   String[] arrayOfString = CPUSnapshotPanel.access$1300(this$0).getMethodClassNameAndSig(paramInt2, i);
   
   CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).setFindString(MethodNameFormatterFactory.getDefault().getFormatter().formatMethodName(arrayOfString[0], arrayOfString[1], arrayOfString[2]).toFormatted());
   
   CPUSnapshotPanel.access$1002(this$0, true);
   CPUSnapshotPanel.access$500(this$0).silentlyFindFirst();
   CPUSnapshotPanel.access$1002(this$0, false);
  }
  else if (CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getPopupFindItem() != null)
  {
   CPUSnapshotPanel.access$400(this$0).getPopupFindItem().setEnabled(true);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.CPUSnapshotSelectionHandler
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.event.FocusAdapter;
import java.awt.event.FocusEvent;

class CPUSnapshotPanel$CombinedViewTracker
 extends FocusAdapter
{
 private Object lastFocusOwner;
 
 private CPUSnapshotPanel$CombinedViewTracker(CPUSnapshotPanel paramCPUSnapshotPanel) {}
 
 public Object getLastFocusOwner()
 {
  return lastFocusOwner;
 }
 
 public void focusGained(FocusEvent paramFocusEvent)
 {
  lastFocusOwner = paramFocusEvent.getSource();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.profiler.CPUSnapshotPanel.CombinedViewTracker
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.profiler;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Component;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ComponentAdapter;
import java.awt.event.ComponentEvent;
import java.awt.event.FocusAdapter;
import java.awt.event.FocusEvent;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.text.MessageFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import javax.accessibility.AccessibleContext;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.AbstractButton;
import javax.swing.ActionMap;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.InputMap;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.JToolBar;
import javax.swing.KeyStroke;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;
import org.netbeans.lib.profiler.common.ProfilingSettings;
import org.netbeans.lib.profiler.results.CCTNode;
import org.netbeans.lib.profiler.results.ExportDataDumper;
import org.netbeans.lib.profiler.results.ResultsSnapshot;
import org.netbeans.lib.profiler.results.cpu.CPUResultsSnapshot;
import org.netbeans.lib.profiler.results.cpu.PrestimeCPUCCTNode;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.UIUtils;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.components.FilterComponent.FilterListener;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CCTDisplay;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CPUResUserActionsHandler.Adapter;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CPUSelectionHandler;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.CombinedPanel;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.ReverseCallGraphPanel;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.ScreenshotProvider;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SnapshotFlatProfilePanel;
import org.netbeans.lib.profiler.ui.cpu.SubtreeCallGraphPanel;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.StringUtils;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.formatting.Formattable;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.formatting.MethodNameFormatter;
import org.netbeans.lib.profiler.utils.formatting.MethodNameFormatterFactory;
import org.netbeans.modules.profiler.actions.FindNextAction;
import org.netbeans.modules.profiler.actions.FindPreviousAction;
import org.netbeans.modules.profiler.ui.FindDialog;
import org.netbeans.modules.profiler.ui.stp.ProfilingSettingsManager;
import org.netbeans.modules.profiler.ui.stp.ProfilingSettingsManager.ProfilingSettingsDescriptor;
import org.netbeans.modules.profiler.utils.IDEUtils;
import org.openide.actions.FindAction;
import org.openide.util.ImageUtilities;
import org.openide.util.NbBundle;
import org.openide.util.actions.SystemAction;

public final class CPUSnapshotPanel
 extends SnapshotPanel
 implements ActionListener, ChangeListener, SnapshotResultsWindow.FindPerformer, SaveViewAction.ViewProvider, ExportAction.ExportProvider
{
 private final class CPUActionsHandler
  extends CPUResUserActionsHandler.Adapter
 {
  private CPUActionsHandler() {}
  
  public void addMethodToRoots(String paramString1, String paramString2, String paramString3)
  {
   ProfilingSettings[] arrayOfProfilingSettings1 = ProfilingSettingsManager.getDefault().getProfilingSettings().getProfilingSettings();
   
   ArrayList localArrayList = new ArrayList();
   for (Object localObject2 : arrayOfProfilingSettings1) {
    if (org.netbeans.modules.profiler.ui.stp.Utils.isCPUSettings(((ProfilingSettings)localObject2).getProfilingType())) {
     localArrayList.add(localObject2);
    }
   }
   ??? = IDEUtils.selectSettings(16, (ProfilingSettings[])localArrayList.toArray(new ProfilingSettings[localArrayList.size()]), null);
   if (??? == null) {
    return;
   }
   ((ProfilingSettings)???).addRootMethod(paramString1, paramString2, paramString3);
   if (localArrayList.contains(???))
   {
    ProfilingSettingsManager.getDefault().storeProfilingSettings(arrayOfProfilingSettings1, (ProfilingSettings)???);
   }
   else
   {
    ProfilingSettings[] arrayOfProfilingSettings2 = new ProfilingSettings[arrayOfProfilingSettings1.length + 1];
    System.arraycopy(arrayOfProfilingSettings1, 0, arrayOfProfilingSettings2, 0, arrayOfProfilingSettings1.length);
    arrayOfProfilingSettings2[arrayOfProfilingSettings1.length] = ???;
    ProfilingSettingsManager.getDefault().storeProfilingSettings(arrayOfProfilingSettings2, (ProfilingSettings)???);
   }
  }
  
  public void find(Object paramObject, String paramString)
  {
   if (paramObject == cctPanel)
   {
    CPUSnapshotPanel.this.setFindString(paramString);
    tabs.setSelectedComponent(flatPanel);
    flatPanel.selectMethod(paramString);
   }
   else if (paramObject == flatPanel)
   {
    CPUSnapshotPanel.this.setFindString(paramString);
    tabs.setSelectedComponent(cctPanel);
    performFindFirst();
   }
   else if (paramObject == combinedFlat)
   {
    CPUSnapshotPanel.this.setFindString(paramString);
    
    performFindFirst();
   }
   else if (paramObject == combinedCCT)
   {
    CPUSnapshotPanel.this.setFindString(paramString);
    
    combinedFlat.selectMethod(paramString);
   }
  }
  
  public void showReverseCallGraph(CPUResultsSnapshot paramCPUResultsSnapshot, int paramInt1, int paramInt2, int paramInt3, int paramInt4, boolean paramBoolean)
  {
   if (backtraceView != null) {
    tabs.remove(backtraceView);
   }
   backtraceView = new ReverseCallGraphPanel(this);
   backtraceView.setDataToDisplay(paramCPUResultsSnapshot, paramInt1, paramInt3);
   backtraceView.setSelectedMethodId(paramInt2);
   backtraceView.setSorting(paramInt4, paramBoolean);
   backtraceView.prepareResults();
   backtraceView.setFindString(cctPanel.getFindString());
   tabs.addTab(backtraceView.getShortTitle(), CPUSnapshotPanel.BACK_TRACES_TAB_ICON, backtraceView, backtraceView.getTitle());
   tabs.setSelectedComponent(backtraceView);
  }
  
  public void showSourceForMethod(String paramString1, String paramString2, String paramString3)
  {
   NetBeansProfiler.getDefaultNB().openJavaSource(paramString1, paramString2, paramString3);
  }
  
  public void showSubtreeCallGraph(CPUResultsSnapshot paramCPUResultsSnapshot, CCTNode paramCCTNode, int paramInt1, int paramInt2, boolean paramBoolean)
  {
   if (!(paramCCTNode instanceof PrestimeCPUCCTNode)) {
    return;
   }
   if (subtreeView != null) {
    tabs.remove(subtreeView);
   }
   subtreeView = new SubtreeCallGraphPanel(this);
   subtreeView.setDataToDisplay(paramCPUResultsSnapshot, (PrestimeCPUCCTNode)paramCCTNode, paramInt1);
   subtreeView.setSorting(paramInt2, paramBoolean);
   subtreeView.prepareResults();
   subtreeView.setFindString(cctPanel.getFindString());
   tabs.addTab(subtreeView.getShortTitle(), CPUSnapshotPanel.SUBTREE_TAB_ICON, subtreeView, subtreeView.getTitle());
   tabs.setSelectedComponent(subtreeView);
  }
 }
 
 private final class CPUSnapshotSelectionHandler
  implements CPUSelectionHandler
 {
  private boolean cct;
  
  private CPUSnapshotSelectionHandler(boolean paramBoolean)
  {
   cct = paramBoolean;
  }
  
  public void methodSelected(int paramInt1, int paramInt2, int paramInt3)
  {
   if (internalSelChange) {
    return;
   }
   if (paramInt2 == -1) {
    return;
   }
   if (cct)
   {
    if ((paramInt1 >= -1) && (combinedFlat.getCurrentThreadId() != paramInt1))
    {
     combinedFlat.setDataToDisplay(combinedFlat.getSnapshot(), paramInt1, paramInt3);
     combinedFlat.prepareResults();
    }
    if (slaveModeDown)
    {
     if (combinedCCT.getPopupFindItem() != null) {
      combinedCCT.getPopupFindItem().setEnabled(false);
     }
     internalSelChange = true;
     combinedFlat.selectMethod(paramInt2);
     internalSelChange = false;
    }
    else if (combinedCCT.getPopupFindItem() != null)
    {
     combinedCCT.getPopupFindItem().setEnabled(true);
    }
   }
   else if (slaveModeUp)
   {
    if (combinedFlat.getPopupFindItem() != null) {
     combinedFlat.getPopupFindItem().setEnabled(false);
    }
    int i = combinedFlat.getCurrentView();
    String[] arrayOfString = snapshot.getMethodClassNameAndSig(paramInt2, i);
    
    combinedCCT.setFindString(MethodNameFormatterFactory.getDefault().getFormatter().formatMethodName(arrayOfString[0], arrayOfString[1], arrayOfString[2]).toFormatted());
    
    internalSelChange = true;
    combinedCCT.silentlyFindFirst();
    internalSelChange = false;
   }
   else if (combinedFlat.getPopupFindItem() != null)
   {
    combinedFlat.getPopupFindItem().setEnabled(true);
   }
  }
 }
 
 private class CombinedViewTracker
  extends FocusAdapter
 {
  private Object lastFocusOwner;
  
  private CombinedViewTracker() {}
  
  public Object getLastFocusOwner()
  {
   return lastFocusOwner;
  }
  
  public void focusGained(FocusEvent paramFocusEvent)
  {
   lastFocusOwner = paramFocusEvent.getSource();
  }
 }
 
 private static final String METHODS_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_MethodsString");
 private static final String CLASSES_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_ClassesString");
 private static final String PACKAGES_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_PackagesString");
 private static final String CALLTREE_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_CallTreeString");
 private static final String HOTSPOTS_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_HotSpotsString");
 private static final String COMBINED_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_CombinedString");
 private static final String INFO_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_InfoString");
 private static final String CALLTREE_TAB_DESCR = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_CallTreeTabDescr");
 private static final String HOTSPOT_TAB_DESCR = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_HotSpotTabDescr");
 private static final String COMBINED_TAB_DESCR = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_CombinedTabDescr");
 private static final String INFO_TAB_DESCR = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_InfoTabDescr");
 private static final String ALL_THREADS_ITEM = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_AllThreadsItem");
 private static final String VIEW_LABEL_STRING = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_ViewLabelString");
 private static final String TOGGLE_DOWN_TOOLTIP = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_ToggleDownToolTip");
 private static final String TOGGLE_UP_TOOLTIP = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_ToggleUpToolTip");
 private static final String PANEL_TITLE = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_PanelTitle");
 private static final String FIND_IN_STATEMENT = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_FindInStatement");
 private static final String AGGREGATION_COMBO_ACCESS_NAME = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_AggregationComboAccessName");
 private static final String AGGREGATION_COMBO_ACCESS_DESCR = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_AggregationComboAccessDescr");
 private static final String THREADS_COMBO_ACCESS_NAME = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_ThreadsComboAccessName");
 private static final String THREADS_COMBO_ACCESS_DESCR = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_ThreadsComboAccessDescr");
 private static final String STRING_NOT_FOUND_MSG = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_StringNotFoundMsg");
 private static final String FIND_ACTION_TOOLTIP = NbBundle.getMessage(CPUSnapshotPanel.class, "CPUSnapshotPanel_FindActionTooltip");
 private static final String FIND_IN_HOTSPOTS_STRING = MessageFormat.format(FIND_IN_STATEMENT, new Object[] { HOTSPOTS_STRING });
 private static final String FIND_IN_CALLTREE_STRING = MessageFormat.format(FIND_IN_STATEMENT, new Object[] { CALLTREE_STRING });
 private static final ImageIcon CLASSES_ICON = org.netbeans.modules.profiler.ui.Utils.CLASS_ICON;
 private static final ImageIcon METHODS_ICON = org.netbeans.modules.profiler.ui.Utils.METHODS_ICON;
 private static final ImageIcon PACKAGES_ICON = org.netbeans.modules.profiler.ui.Utils.PACKAGE_ICON;
 private static final ImageIcon CALL_TREE_TAB_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/callTreeTab.png", false);
 private static final ImageIcon HOTSPOTS_TAB_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/hotspotsTab.png", false);
 private static final ImageIcon COMBINED_TAB_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/combinedTab.png", false);
 private static final ImageIcon INFO_TAB_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/infoTab.png", false);
 private static final ImageIcon BACK_TRACES_TAB_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/backTracesTab.png", false);
 private static final ImageIcon SUBTREE_TAB_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/subtree.png", false);
 private static final ImageIcon SLAVE_DOWN_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/slaveDown.png", false);
 private static final ImageIcon SLAVE_UP_ICON = ImageUtilities.loadImageIcon("org/netbeans/modules/profiler/resources/slaveUp.png", false);
 private static final double SPLIT_HALF = 0.5D;
 private CCTDisplay cctPanel;
 private CCTDisplay combinedCCT;
 private CPUResultsSnapshot snapshot;
 private CombinedPanel combined;
 private CombinedViewTracker combinedViewTracker;
 private JButton findActionPresenter;
 private JButton findNextPresenter;
 private JButton findPreviousPresenter;
 private JComboBox aggregationCombo;
 private JComboBox threadsCombo;
 private JTabbedPane tabs = new JTabbedPane(3);
 private JToggleButton slaveToggleButtonDown;
 private JToggleButton slaveToggleButtonUp;
 private LoadedSnapshot loadedSnapshot;
 private ReverseCallGraphPanel backtraceView;
 private SaveViewAction saveViewAction;
 private SnapshotFlatProfilePanel combinedFlat;
 private SnapshotFlatProfilePanel flatPanel;
 private SnapshotInfoPanel infoPanel;
 private SubtreeCallGraphPanel subtreeView;
 private int[] threadIds;
 private boolean internalChange = false;
 private boolean internalFilterChange = false;
 private boolean internalSelChange = false;
 private boolean slaveModeDown = true;
 private boolean slaveModeUp = true;
 private int currentAggregationMode;
 
 public CPUSnapshotPanel(LoadedSnapshot paramLoadedSnapshot, int paramInt, boolean paramBoolean)
 {
  loadedSnapshot = paramLoadedSnapshot;
  snapshot = ((CPUResultsSnapshot)paramLoadedSnapshot.getSnapshot());
  
  CPUActionsHandler localCPUActionsHandler = new CPUActionsHandler(null);
  CPUSnapshotSelectionHandler localCPUSnapshotSelectionHandler1 = new CPUSnapshotSelectionHandler(true, null);
  CPUSnapshotSelectionHandler localCPUSnapshotSelectionHandler2 = new CPUSnapshotSelectionHandler(false, null);
  
  setLayout(new BorderLayout());
  
  flatPanel = new SnapshotFlatProfilePanel(localCPUActionsHandler);
  cctPanel = new CCTDisplay(localCPUActionsHandler);
  infoPanel = new SnapshotInfoPanel(paramLoadedSnapshot);
  combinedFlat = new SnapshotFlatProfilePanel(localCPUActionsHandler, localCPUSnapshotSelectionHandler2);
  combinedCCT = new CCTDisplay(localCPUActionsHandler, localCPUSnapshotSelectionHandler1);
  
  flatPanel.setSorting(paramInt, paramBoolean);
  cctPanel.setSorting(paramInt, paramBoolean);
  combinedFlat.setSorting(paramInt, paramBoolean);
  combinedCCT.setSorting(paramInt, paramBoolean);
  if (cctPanel.getPopupFindItem() != null)
  {
   cctPanel.getPopupFindItem().setText(FIND_IN_HOTSPOTS_STRING);
   cctPanel.getPopupFindItem().setVisible(true);
  }
  if (flatPanel.getPopupFindItem() != null)
  {
   flatPanel.getPopupFindItem().setText(FIND_IN_CALLTREE_STRING);
   flatPanel.getPopupFindItem().setVisible(true);
  }
  if (combinedFlat.getPopupFindItem() != null)
  {
   combinedFlat.getPopupFindItem().setText(FIND_IN_CALLTREE_STRING);
   combinedFlat.getPopupFindItem().setVisible(true);
  }
  if (combinedCCT.getPopupFindItem() != null)
  {
   combinedCCT.getPopupFindItem().setText(FIND_IN_HOTSPOTS_STRING);
   combinedCCT.getPopupFindItem().setVisible(true);
  }
  flatPanel.setDataToDisplay(snapshot, -1, 0);
  cctPanel.setDataToDisplay(snapshot, 0);
  combinedFlat.setDataToDisplay(snapshot, -1, 0);
  combinedCCT.setDataToDisplay(snapshot, 0);
  
  flatPanel.prepareResults();
  cctPanel.prepareResults();
  combinedCCT.prepareResults();
  combinedFlat.prepareResults();
  infoPanel.updateInfo();
  
  flatPanel.addFilterListener(new FilterComponent.FilterListener()
  {
   public void filterChanged()
   {
    if (!internalFilterChange)
    {
     internalFilterChange = true;
     combinedFlat.setFilterValues(flatPanel.getFilterValue(), flatPanel.getFilterType());
     internalFilterChange = false;
    }
   }
  });
  combinedFlat.addFilterListener(new FilterComponent.FilterListener()
  {
   public void filterChanged()
   {
    if (!internalFilterChange)
    {
     internalFilterChange = true;
     flatPanel.setFilterValues(combinedFlat.getFilterValue(), combinedFlat.getFilterType());
     internalFilterChange = false;
    }
   }
  });
  combined = new CombinedPanel(0, combinedCCT, combinedFlat)
  {
   public void requestFocus()
   {
    if (combinedCCT != null) {
     combinedCCT.requestFocus();
    }
   }
  };
  combined.setResizeWeight(0.5D);
  
  combined.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder());
  combined.addComponentListener(new ComponentAdapter()
  {
   public void componentShown(ComponentEvent paramAnonymousComponentEvent)
   {
    combined.setDividerLocation(0.5D);
   }
  });
  tabs.addTab(CALLTREE_STRING, CALL_TREE_TAB_ICON, cctPanel, CALLTREE_TAB_DESCR);
  tabs.addTab(HOTSPOTS_STRING, HOTSPOTS_TAB_ICON, flatPanel, HOTSPOT_TAB_DESCR);
  tabs.addTab(COMBINED_STRING, COMBINED_TAB_ICON, combined, COMBINED_TAB_DESCR);
  tabs.addTab(INFO_STRING, INFO_TAB_ICON, infoPanel, INFO_TAB_DESCR);
  add(tabs, "Center");
  
  tabs.addChangeListener(this);
  
  JToolBar local5 = new JToolBar()
  {
   public Component add(Component paramAnonymousComponent)
   {
    if ((paramAnonymousComponent instanceof JButton)) {
     UIUtils.fixButtonUI((JButton)paramAnonymousComponent);
    }
    return super.add(paramAnonymousComponent);
   }
  };
  local5.setFloatable(false);
  local5.putClientProperty("JToolBar.isRollover", Boolean.TRUE);
  local5.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(4, 0, 4, 0));
  
  local5.add(new ExportAction(this, loadedSnapshot));
  local5.add(saveViewAction = new SaveViewAction(this));
  
  local5.addSeparator();
  
  aggregationCombo = new JComboBox(new Object[] { METHODS_STRING, CLASSES_STRING, PACKAGES_STRING })
  {
   public Dimension getMaximumSize()
   {
    return new Dimension(getPreferredSizewidth + 20, getPreferredSizeheight);
   }
  };
  aggregationCombo.getAccessibleContext().setAccessibleName(AGGREGATION_COMBO_ACCESS_NAME);
  aggregationCombo.getAccessibleContext().setAccessibleDescription(AGGREGATION_COMBO_ACCESS_DESCR);
  
  currentAggregationMode = 0;
  
  String[] arrayOfString = snapshot.getThreadNames();
  Object[] arrayOfObject = new Object[arrayOfString.length + 1];
  arrayOfObject[0 = new Object()
  {
   public String toString()
   {
    return CPUSnapshotPanel.ALL_THREADS_ITEM;
   }
  };
  for (int i = 0; i < arrayOfString.length; i++)
  {
   final String str = arrayOfString[i];
   arrayOfObject[(i + 1) = new Object()
   {
    public String toString()
    {
     return str;
    }
   };
  }
  threadIds = snapshot.getThreadIds();
  
  threadsCombo = new JComboBox(arrayOfObject)
  {
   public Dimension getMinimumSize()
   {
    Dimension localD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd