org-openide-util

16:40:46.055 INFO jd.cli.Main - Decompiling org-openide-util.jar
package org.netbeans.modules.openide.util;

import java.net.URLStreamHandler;
import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import org.openide.util.Lookup.Result;
import org.openide.util.LookupEvent;
import org.openide.util.LookupListener;

class ProxyURLStreamHandlerFactory$1
 implements LookupListener
{
 ProxyURLStreamHandlerFactory$1(ProxyURLStreamHandlerFactory paramProxyURLStreamHandlerFactory, Lookup.Result paramResult, String paramString) {}
 
 public void resultChanged(LookupEvent paramLookupEvent)
 {
  synchronized (this$0)
  {
   Collection localCollection = val$result.allInstances();
   ProxyURLStreamHandlerFactory.access$000(this$0).put(val$protocol, localCollection.isEmpty() ? null : (URLStreamHandler)localCollection.iterator().next());
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.openide.util.ProxyURLStreamHandlerFactory.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.openide.util;

import java.net.URLStreamHandler;
import java.net.URLStreamHandlerFactory;
import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import org.openide.util.Lookup;
import org.openide.util.Lookup.Result;
import org.openide.util.LookupEvent;
import org.openide.util.LookupListener;
import org.openide.util.lookup.Lookups;

public final class ProxyURLStreamHandlerFactory
 implements URLStreamHandlerFactory
{
 private final Map<String, Lookup.Result<URLStreamHandler>> results = new HashMap();
 private final Map<String, URLStreamHandler> handlers = new HashMap();
 
 public synchronized URLStreamHandler createURLStreamHandler(final String paramString)
 {
  if (!results.containsKey(paramString))
  {
   final Lookup.Result localResult = Lookups.forPath("URLStreamHandler/" + paramString).lookupResult(URLStreamHandler.class);
   LookupListener local1 = new LookupListener()
   {
    public void resultChanged(LookupEvent paramAnonymousLookupEvent)
    {
     synchronized (ProxyURLStreamHandlerFactory.this)
     {
      Collection localCollection = localResult.allInstances();
      handlers.put(paramString, localCollection.isEmpty() ? null : (URLStreamHandler)localCollection.iterator().next());
     }
    }
   };
   localResult.addLookupListener(local1);
   local1.resultChanged(null);
   results.put(paramString, localResult);
  }
  return (URLStreamHandler)handlers.get(paramString);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.openide.util.ProxyURLStreamHandlerFactory
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.netbeans.modules.openide.util;

import java.net.URLStreamHandler;
import java.util.Collections;
import java.util.Set;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.Element;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.lang.model.type.DeclaredType;
import javax.lang.model.type.TypeMirror;
import javax.lang.model.util.Elements;
import javax.lang.model.util.Types;
import org.openide.util.URLStreamHandlerRegistration;
import org.openide.util.lookup.implspi.AbstractServiceProviderProcessor;

@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_6)
public class URLStreamHandlerRegistrationProcessor
 extends AbstractServiceProviderProcessor
{
 public static final String REGISTRATION_PREFIX = "URLStreamHandler/";
 
 public Set<String> getSupportedAnnotationTypes()
 {
  return Collections.singleton(URLStreamHandlerRegistration.class.getCanonicalName());
 }
 
 protected boolean handleProcess(Set<? extends TypeElement> paramSet, RoundEnvironment paramRoundEnvironment)
 {
  for (Element localElement : paramRoundEnvironment.getElementsAnnotatedWith(URLStreamHandlerRegistration.class))
  {
   TypeElement localTypeElement = (TypeElement)localElement;
   URLStreamHandlerRegistration localURLStreamHandlerRegistration = (URLStreamHandlerRegistration)localTypeElement.getAnnotation(URLStreamHandlerRegistration.class);
   DeclaredType localDeclaredType = processingEnv.getTypeUtils().getDeclaredType(processingEnv.getElementUtils().getTypeElement(URLStreamHandler.class.getName()), new TypeMirror[0]);
   for (String str : localURLStreamHandlerRegistration.protocol()) {
    register(localTypeElement, URLStreamHandlerRegistration.class, localDeclaredType, "URLStreamHandler/" + str, localURLStreamHandlerRegistration.position(), new String[0]);
   }
  }
  return true;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.netbeans.modules.openide.util.URLStreamHandlerRegistrationProcessor
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StringWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.WeakHashMap;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.LogRecord;
import java.util.logging.Logger;

final class ErrorManager$AnnException
 extends Exception
 implements Callable<LogRecord[]>
{
 private List<LogRecord> records;
 private static Map<Throwable, AnnException> extras = new WeakHashMap();
 
 public String getMessage()
 {
  StringBuilder localStringBuilder = new StringBuilder();
  String str = "";
  for (LogRecord localLogRecord : records) {
   if (localLogRecord.getMessage() != null)
   {
    localStringBuilder.append(str);
    localStringBuilder.append(localLogRecord.getMessage());
    str = "\n";
   }
  }
  return localStringBuilder.toString();
 }
 
 static AnnException findOrCreate(Throwable paramThrowable, boolean paramBoolean)
 {
  if ((paramThrowable instanceof AnnException)) {
   return (AnnException)paramThrowable;
  }
  if (paramThrowable.getCause() == null)
  {
   if (paramBoolean) {
    try
    {
     paramThrowable.initCause(new AnnException());
    }
    catch (IllegalStateException localIllegalStateException)
    {
     AnnException localAnnException = (AnnException)extras.get(paramThrowable);
     if (localAnnException == null)
     {
      localAnnException = new AnnException();
      localAnnException.initCause(paramThrowable);
      Logger.getLogger(ErrorManager.class.getName()).log(Level.FINE, "getCause was null yet initCause failed for " + paramThrowable, localIllegalStateException);
      extras.put(paramThrowable, localAnnException);
     }
     return localAnnException;
    }
   }
   return (AnnException)paramThrowable.getCause();
  }
  return findOrCreate(paramThrowable.getCause(), paramBoolean);
 }
 
 public synchronized void addRecord(LogRecord paramLogRecord)
 {
  if (records == null) {
   records = new ArrayList();
  }
  records.add(paramLogRecord);
 }
 
 public LogRecord[] call()
 {
  List localList = records;
  LogRecord[] arrayOfLogRecord = new LogRecord[0];
  return localList == null ? arrayOfLogRecord : (LogRecord[])localList.toArray(arrayOfLogRecord);
 }
 
 public void printStackTrace(PrintStream paramPrintStream)
 {
  super.printStackTrace(paramPrintStream);
  logRecords(paramPrintStream);
 }
 
 public void printStackTrace(PrintWriter paramPrintWriter)
 {
  super.printStackTrace(paramPrintWriter);
  logRecords(paramPrintWriter);
 }
 
 public void printStackTrace()
 {
  printStackTrace(System.err);
 }
 
 private void logRecords(Appendable paramAppendable)
 {
  List localList = records;
  if (localList == null) {
   return;
  }
  try
  {
   for (LogRecord localLogRecord : localList)
   {
    if (localLogRecord.getMessage() != null) {
     paramAppendable.append(localLogRecord.getMessage()).append("\n");
    }
    if (localLogRecord.getThrown() != null)
    {
     StringWriter localStringWriter = new StringWriter();
     localLogRecord.getThrown().printStackTrace(new PrintWriter(localStringWriter));
     paramAppendable.append(localStringWriter.toString()).append("\n");
    }
   }
  }
  catch (IOException localIOException)
  {
   localIOException.printStackTrace();
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.ErrorManager.AnnException
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.util.Date;

public abstract interface ErrorManager$Annotation
{
 public abstract String getMessage();
 
 public abstract String getLocalizedMessage();
 
 public abstract Throwable getStackTrace();
 
 public abstract Date getDate();
 
 public abstract int getSeverity();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.ErrorManager.Annotation
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.util.Enumeration;
import java.util.ResourceBundle;
import org.openide.util.Enumerations;

class ErrorManager$DelegatingErrorManager$1
 extends ResourceBundle
{
 ErrorManager$DelegatingErrorManager$1(ErrorManager.DelegatingErrorManager paramDelegatingErrorManager, String paramString) {}
 
 public Object handleGetObject(String paramString)
 {
  if ("msg".equals(paramString)) {
   return val$localizedMessage;
  }
  return null;
 }
 
 public Enumeration<String> getKeys()
 {
  return Enumerations.singleton("msg");
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.ErrorManager.DelegatingErrorManager.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.util.Collection;
import java.util.Date;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Map;
import java.util.ResourceBundle;
import java.util.Set;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.LogRecord;
import java.util.logging.Logger;
import org.openide.util.Enumerations;
import org.openide.util.Lookup;
import org.openide.util.Lookup.Result;
import org.openide.util.LookupEvent;
import org.openide.util.LookupListener;
import org.openide.util.WeakSet;

class ErrorManager$DelegatingErrorManager
 extends ErrorManager
 implements LookupListener
{
 private String name = null;
 private Set<ErrorManager> delegates = new HashSet();
 private Logger logger;
 private WeakSet<DelegatingErrorManager> createdByMe = new WeakSet();
 Lookup.Result<ErrorManager> r;
 private static volatile Thread lastThread;
 
 public ErrorManager$DelegatingErrorManager(String paramString)
 {
  name = paramString;
 }
 
 Logger logger()
 {
  if (logger == null) {
   logger = Logger.getLogger(name);
  }
  return logger;
 }
 
 public ErrorManager getInstance(String paramString)
 {
  if ((paramString == null) || ("".equals(paramString))) {
   return this;
  }
  DelegatingErrorManager localDelegatingErrorManager = new DelegatingErrorManager(paramString);
  synchronized (this)
  {
   attachNewDelegates(localDelegatingErrorManager, paramString);
   createdByMe.add(localDelegatingErrorManager);
  }
  return localDelegatingErrorManager;
 }
 
 public Throwable attachAnnotations(Throwable paramThrowable, ErrorManager.Annotation[] paramArrayOfAnnotation)
 {
  for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
   localErrorManager.attachAnnotations(paramThrowable, paramArrayOfAnnotation);
  }
  return paramThrowable;
 }
 
 public ErrorManager.Annotation[] findAnnotations(Throwable paramThrowable)
 {
  for (ErrorManager localErrorManager : delegates)
  {
   ErrorManager.Annotation[] arrayOfAnnotation = localErrorManager.findAnnotations(paramThrowable);
   if ((arrayOfAnnotation != null) && (arrayOfAnnotation.length > 0)) {
    return arrayOfAnnotation;
   }
  }
  return new ErrorManager.Annotation[0];
 }
 
 public Throwable annotate(Throwable paramThrowable1, int paramInt, String paramString1, final String paramString2, Throwable paramThrowable2, Date paramDate)
 {
  Object localObject2;
  if (delegates.isEmpty())
  {
   localObject1 = new LogRecord(convertSeverity(paramInt, true, Level.ALL), paramString1);
   if (paramThrowable2 != null) {
    ((LogRecord)localObject1).setThrown(paramThrowable2);
   }
   if (paramDate != null) {
    ((LogRecord)localObject1).setMillis(paramDate.getTime());
   }
   if (paramString2 != null)
   {
    localObject2 = new ResourceBundle()
    {
     public Object handleGetObject(String paramAnonymousString)
     {
      if ("msg".equals(paramAnonymousString)) {
       return paramString2;
      }
      return null;
     }
     
     public Enumeration<String> getKeys()
     {
      return Enumerations.singleton("msg");
     }
    };
    ((LogRecord)localObject1).setResourceBundle((ResourceBundle)localObject2);
    ((LogRecord)localObject1).setMessage("msg");
   }
   localObject2 = ErrorManager.AnnException.findOrCreate(paramThrowable1, true);
   if (localObject2 != null) {
    ((ErrorManager.AnnException)localObject2).addRecord((LogRecord)localObject1);
   }
   return paramThrowable1;
  }
  for (Object localObject1 = delegates.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext();)
  {
   localObject2 = (ErrorManager)((Iterator)localObject1).next();
   ((ErrorManager)localObject2).annotate(paramThrowable1, paramInt, paramString1, paramString2, paramThrowable2, paramDate);
  }
  return paramThrowable1;
 }
 
 public void notify(int paramInt, Throwable paramThrowable)
 {
  Object localObject1;
  if (delegates.isEmpty())
  {
   if (enterLogger()) {
    return;
   }
   try
   {
    localObject1 = (ErrorManager.AnnException)ErrorManager.AnnException.access$000().get(paramThrowable);
    if (localObject1 != null) {
     paramThrowable = (Throwable)localObject1;
    }
    logger().log(convertSeverity(paramInt, true, ErrorManager.OwnLevel.UNKNOWN), paramThrowable.getMessage(), paramThrowable);
   }
   finally
   {
    exitLogger();
   }
   return;
  }
  try
  {
   for (localObject1 = delegates.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext();)
   {
    ErrorManager localErrorManager = (ErrorManager)((Iterator)localObject1).next();
    localErrorManager.notify(paramInt, paramThrowable);
   }
  }
  catch (RuntimeException localRuntimeException)
  {
   localRuntimeException.printStackTrace();
   paramThrowable.printStackTrace();
  }
  catch (LinkageError localLinkageError)
  {
   localLinkageError.printStackTrace();
   paramThrowable.printStackTrace();
  }
 }
 
 public void log(int paramInt, String paramString)
 {
  if (paramInt == 0) {
   throw new IllegalArgumentException("ErrorManager.log(UNKNOWN, ...) is not permitted");
  }
  if (delegates.isEmpty())
  {
   localObject1 = convertSeverity(paramInt, false, Level.FINE);
   if (enterLogger()) {
    return;
   }
   try
   {
    logger().log((Level)localObject1, paramString);
   }
   finally
   {
    exitLogger();
   }
   return;
  }
  for (Object localObject1 = delegates.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext();)
  {
   ErrorManager localErrorManager = (ErrorManager)((Iterator)localObject1).next();
   localErrorManager.log(paramInt, paramString);
  }
 }
 
 private static Level convertSeverity(int paramInt, boolean paramBoolean, Level paramLevel)
 {
  Level localLevel = paramLevel;
  if (paramInt >= 65536) {
   localLevel = Level.SEVERE;
  } else if (paramInt >= 4096) {
   localLevel = Level.SEVERE;
  } else if (paramInt >= 256) {
   localLevel = ErrorManager.OwnLevel.USER;
  } else if (paramInt >= 16) {
   localLevel = Level.WARNING;
  } else if (paramInt >= 1) {
   localLevel = paramBoolean ? Level.INFO : Level.FINE;
  }
  return localLevel;
 }
 
 public boolean isLoggable(int paramInt)
 {
  if (paramInt == 0) {
   throw new IllegalArgumentException("ErrorManager.isLoggable(UNKNOWN) is not permitted");
  }
  if (delegates.isEmpty()) {
   return logger().isLoggable(convertSeverity(paramInt, false, null));
  }
  for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
   if (localErrorManager.isLoggable(paramInt)) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 
 public boolean isNotifiable(int paramInt)
 {
  if (paramInt == 0) {
   throw new IllegalArgumentException("ErrorManager.isNotifiable(UNKNOWN) is not permitted");
  }
  if (delegates.isEmpty()) {
   return logger().isLoggable(convertSeverity(paramInt, true, null));
  }
  for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
   if (localErrorManager.isNotifiable(paramInt)) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 
 public synchronized void setDelegates(Collection<? extends ErrorManager> paramCollection)
 {
  delegates = new LinkedHashSet(paramCollection);
  for (DelegatingErrorManager localDelegatingErrorManager : createdByMe) {
   attachNewDelegates(localDelegatingErrorManager, localDelegatingErrorManager.getName());
  }
 }
 
 private String getName()
 {
  return name;
 }
 
 private void attachNewDelegates(DelegatingErrorManager paramDelegatingErrorManager, String paramString)
 {
  HashSet localHashSet = new HashSet();
  for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
   localHashSet.add(localErrorManager.getInstance(paramString));
  }
  paramDelegatingErrorManager.setDelegates(localHashSet);
 }
 
 public void initialize()
 {
  r = Lookup.getDefault().lookupResult(ErrorManager.class);
  setDelegates(r.allInstances());
 }
 
 public void resultChanged(LookupEvent paramLookupEvent)
 {
  if (r != null) {
   setDelegates(r.allInstances());
  }
 }
 
 private static boolean enterLogger()
 {
  if (lastThread == Thread.currentThread())
  {
   new Exception("using error manager from inside a logger").printStackTrace();
   return true;
  }
  lastThread = Thread.currentThread();
  return false;
 }
 
 private static void exitLogger()
 {
  lastThread = null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.ErrorManager.DelegatingErrorManager
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.util.logging.Level;

final class ErrorManager$OwnLevel
 extends Level
{
 public static final Level USER = new OwnLevel("USER", 1973);
 public static final Level UNKNOWN = new OwnLevel("SEVERE", Level.SEVERE.intValue() + 1);
 
 private ErrorManager$OwnLevel(String paramString, int paramInt)
 {
  super(paramString, paramInt);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.ErrorManager.OwnLevel
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StringWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Date;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.ResourceBundle;
import java.util.Set;
import java.util.WeakHashMap;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.LogRecord;
import java.util.logging.Logger;
import org.openide.util.Enumerations;
import org.openide.util.Lookup;
import org.openide.util.Lookup.Result;
import org.openide.util.LookupEvent;
import org.openide.util.LookupListener;
import org.openide.util.WeakSet;

public abstract class ErrorManager
{
 public static final int UNKNOWN = 0;
 public static final int INFORMATIONAL = 1;
 public static final int WARNING = 16;
 public static final int USER = 256;
 public static final int EXCEPTION = 4096;
 public static final int ERROR = 65536;
 private static DelegatingErrorManager current;
 
 public static ErrorManager getDefault()
 {
  synchronized (ErrorManager.class)
  {
   if (current != null) {
    return current;
   }
  }
  return getDefaultDelegate();
 }
 
 private static DelegatingErrorManager getDefaultDelegate()
 {
  DelegatingErrorManager localDelegatingErrorManager = new DelegatingErrorManager("");
  try
  {
   localDelegatingErrorManager.initialize();
   synchronized (ErrorManager.class)
   {
    if (current == null)
    {
     current = localDelegatingErrorManager;
     
     currentr.addLookupListener(current);
    }
   }
  }
  catch (RuntimeException localRuntimeException)
  {
   localRuntimeException.printStackTrace();
   current = localDelegatingErrorManager;
  }
  catch (LinkageError localLinkageError)
  {
   localLinkageError.printStackTrace();
   current = localDelegatingErrorManager;
  }
  return current;
 }
 
 public abstract Throwable attachAnnotations(Throwable paramThrowable, Annotation[] paramArrayOfAnnotation);
 
 public abstract Annotation[] findAnnotations(Throwable paramThrowable);
 
 public abstract Throwable annotate(Throwable paramThrowable1, int paramInt, String paramString1, String paramString2, Throwable paramThrowable2, Date paramDate);
 
 public abstract void notify(int paramInt, Throwable paramThrowable);
 
 public final void notify(Throwable paramThrowable)
 {
  notify(0, paramThrowable);
 }
 
 public abstract void log(int paramInt, String paramString);
 
 public final void log(String paramString)
 {
  log(1, paramString);
 }
 
 public boolean isLoggable(int paramInt)
 {
  return true;
 }
 
 public boolean isNotifiable(int paramInt)
 {
  return isLoggable(paramInt);
 }
 
 public abstract ErrorManager getInstance(String paramString);
 
 public final Throwable annotate(Throwable paramThrowable, String paramString)
 {
  return annotate(paramThrowable, 0, null, paramString, null, null);
 }
 
 public final Throwable annotate(Throwable paramThrowable1, Throwable paramThrowable2)
 {
  return annotate(paramThrowable1, 0, null, null, paramThrowable2, null);
 }
 
 @Deprecated
 public final Throwable copyAnnotation(Throwable paramThrowable1, Throwable paramThrowable2)
 {
  return annotate(paramThrowable1, 0, null, null, paramThrowable2, null);
 }
 
 public static abstract interface Annotation
 {
  public abstract String getMessage();
  
  public abstract String getLocalizedMessage();
  
  public abstract Throwable getStackTrace();
  
  public abstract Date getDate();
  
  public abstract int getSeverity();
 }
 
 private static class DelegatingErrorManager
  extends ErrorManager
  implements LookupListener
 {
  private String name = null;
  private Set<ErrorManager> delegates = new HashSet();
  private Logger logger;
  private WeakSet<DelegatingErrorManager> createdByMe = new WeakSet();
  Lookup.Result<ErrorManager> r;
  private static volatile Thread lastThread;
  
  public DelegatingErrorManager(String paramString)
  {
   name = paramString;
  }
  
  Logger logger()
  {
   if (logger == null) {
    logger = Logger.getLogger(name);
   }
   return logger;
  }
  
  public ErrorManager getInstance(String paramString)
  {
   if ((paramString == null) || ("".equals(paramString))) {
    return this;
   }
   DelegatingErrorManager localDelegatingErrorManager = new DelegatingErrorManager(paramString);
   synchronized (this)
   {
    attachNewDelegates(localDelegatingErrorManager, paramString);
    createdByMe.add(localDelegatingErrorManager);
   }
   return localDelegatingErrorManager;
  }
  
  public Throwable attachAnnotations(Throwable paramThrowable, ErrorManager.Annotation[] paramArrayOfAnnotation)
  {
   for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
    localErrorManager.attachAnnotations(paramThrowable, paramArrayOfAnnotation);
   }
   return paramThrowable;
  }
  
  public ErrorManager.Annotation[] findAnnotations(Throwable paramThrowable)
  {
   for (ErrorManager localErrorManager : delegates)
   {
    ErrorManager.Annotation[] arrayOfAnnotation = localErrorManager.findAnnotations(paramThrowable);
    if ((arrayOfAnnotation != null) && (arrayOfAnnotation.length > 0)) {
     return arrayOfAnnotation;
    }
   }
   return new ErrorManager.Annotation[0];
  }
  
  public Throwable annotate(Throwable paramThrowable1, int paramInt, String paramString1, final String paramString2, Throwable paramThrowable2, Date paramDate)
  {
   Object localObject2;
   if (delegates.isEmpty())
   {
    localObject1 = new LogRecord(convertSeverity(paramInt, true, Level.ALL), paramString1);
    if (paramThrowable2 != null) {
     ((LogRecord)localObject1).setThrown(paramThrowable2);
    }
    if (paramDate != null) {
     ((LogRecord)localObject1).setMillis(paramDate.getTime());
    }
    if (paramString2 != null)
    {
     localObject2 = new ResourceBundle()
     {
      public Object handleGetObject(String paramAnonymousString)
      {
       if ("msg".equals(paramAnonymousString)) {
        return paramString2;
       }
       return null;
      }
      
      public Enumeration<String> getKeys()
      {
       return Enumerations.singleton("msg");
      }
     };
     ((LogRecord)localObject1).setResourceBundle((ResourceBundle)localObject2);
     ((LogRecord)localObject1).setMessage("msg");
    }
    localObject2 = ErrorManager.AnnException.findOrCreate(paramThrowable1, true);
    if (localObject2 != null) {
     ((ErrorManager.AnnException)localObject2).addRecord((LogRecord)localObject1);
    }
    return paramThrowable1;
   }
   for (Object localObject1 = delegates.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext();)
   {
    localObject2 = (ErrorManager)((Iterator)localObject1).next();
    ((ErrorManager)localObject2).annotate(paramThrowable1, paramInt, paramString1, paramString2, paramThrowable2, paramDate);
   }
   return paramThrowable1;
  }
  
  public void notify(int paramInt, Throwable paramThrowable)
  {
   Object localObject1;
   if (delegates.isEmpty())
   {
    if (enterLogger()) {
     return;
    }
    try
    {
     localObject1 = (ErrorManager.AnnException)ErrorManager.AnnException.extras.get(paramThrowable);
     if (localObject1 != null) {
      paramThrowable = (Throwable)localObject1;
     }
     logger().log(convertSeverity(paramInt, true, ErrorManager.OwnLevel.UNKNOWN), paramThrowable.getMessage(), paramThrowable);
    }
    finally
    {
     exitLogger();
    }
    return;
   }
   try
   {
    for (localObject1 = delegates.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext();)
    {
     ErrorManager localErrorManager = (ErrorManager)((Iterator)localObject1).next();
     localErrorManager.notify(paramInt, paramThrowable);
    }
   }
   catch (RuntimeException localRuntimeException)
   {
    localRuntimeException.printStackTrace();
    paramThrowable.printStackTrace();
   }
   catch (LinkageError localLinkageError)
   {
    localLinkageError.printStackTrace();
    paramThrowable.printStackTrace();
   }
  }
  
  public void log(int paramInt, String paramString)
  {
   if (paramInt == 0) {
    throw new IllegalArgumentException("ErrorManager.log(UNKNOWN, ...) is not permitted");
   }
   if (delegates.isEmpty())
   {
    localObject1 = convertSeverity(paramInt, false, Level.FINE);
    if (enterLogger()) {
     return;
    }
    try
    {
     logger().log((Level)localObject1, paramString);
    }
    finally
    {
     exitLogger();
    }
    return;
   }
   for (Object localObject1 = delegates.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext();)
   {
    ErrorManager localErrorManager = (ErrorManager)((Iterator)localObject1).next();
    localErrorManager.log(paramInt, paramString);
   }
  }
  
  private static Level convertSeverity(int paramInt, boolean paramBoolean, Level paramLevel)
  {
   Level localLevel = paramLevel;
   if (paramInt >= 65536) {
    localLevel = Level.SEVERE;
   } else if (paramInt >= 4096) {
    localLevel = Level.SEVERE;
   } else if (paramInt >= 256) {
    localLevel = ErrorManager.OwnLevel.USER;
   } else if (paramInt >= 16) {
    localLevel = Level.WARNING;
   } else if (paramInt >= 1) {
    localLevel = paramBoolean ? Level.INFO : Level.FINE;
   }
   return localLevel;
  }
  
  public boolean isLoggable(int paramInt)
  {
   if (paramInt == 0) {
    throw new IllegalArgumentException("ErrorManager.isLoggable(UNKNOWN) is not permitted");
   }
   if (delegates.isEmpty()) {
    return logger().isLoggable(convertSeverity(paramInt, false, null));
   }
   for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
    if (localErrorManager.isLoggable(paramInt)) {
     return true;
    }
   }
   return false;
  }
  
  public boolean isNotifiable(int paramInt)
  {
   if (paramInt == 0) {
    throw new IllegalArgumentException("ErrorManager.isNotifiable(UNKNOWN) is not permitted");
   }
   if (delegates.isEmpty()) {
    return logger().isLoggable(convertSeverity(paramInt, true, null));
   }
   for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
    if (localErrorManager.isNotifiable(paramInt)) {
     return true;
    }
   }
   return false;
  }
  
  public synchronized void setDelegates(Collection<? extends ErrorManager> paramCollection)
  {
   delegates = new LinkedHashSet(paramCollection);
   for (DelegatingErrorManager localDelegatingErrorManager : createdByMe) {
    attachNewDelegates(localDelegatingErrorManager, localDelegatingErrorManager.getName());
   }
  }
  
  private String getName()
  {
   return name;
  }
  
  private void attachNewDelegates(DelegatingErrorManager paramDelegatingErrorManager, String paramString)
  {
   HashSet localHashSet = new HashSet();
   for (ErrorManager localErrorManager : delegates) {
    localHashSet.add(localErrorManager.getInstance(paramString));
   }
   paramDelegatingErrorManager.setDelegates(localHashSet);
  }
  
  public void initialize()
  {
   r = Lookup.getDefault().lookupResult(ErrorManager.class);
   setDelegates(r.allInstances());
  }
  
  public void resultChanged(LookupEvent paramLookupEvent)
  {
   if (r != null) {
    setDelegates(r.allInstances());
   }
  }
  
  private static boolean enterLogger()
  {
   if (lastThread == Thread.currentThread())
   {
    new Exception("using error manager from inside a logger").printStackTrace();
    return true;
   }
   lastThread = Thread.currentThread();
   return false;
  }
  
  private static void exitLogger()
  {
   lastThread = null;
  }
 }
 
 private static final class AnnException
  extends Exception
  implements Callable<LogRecord[]>
 {
  private List<LogRecord> records;
  private static Map<Throwable, AnnException> extras = new WeakHashMap();
  
  public String getMessage()
  {
   StringBuilder localStringBuilder = new StringBuilder();
   String str = "";
   for (LogRecord localLogRecord : records) {
    if (localLogRecord.getMessage() != null)
    {
     localStringBuilder.append(str);
     localStringBuilder.append(localLogRecord.getMessage());
     str = "\n";
    }
   }
   return localStringBuilder.toString();
  }
  
  static AnnException findOrCreate(Throwable paramThrowable, boolean paramBoolean)
  {
   if ((paramThrowable instanceof AnnException)) {
    return (AnnException)paramThrowable;
   }
   if (paramThrowable.getCause() == null)
   {
    if (paramBoolean) {
     try
     {
      paramThrowable.initCause(new AnnException());
     }
     catch (IllegalStateException localIllegalStateException)
     {
      AnnException localAnnException = (AnnException)extras.get(paramThrowable);
      if (localAnnException == null)
      {
       localAnnException = new AnnException();
       localAnnException.initCause(paramThrowable);
       Logger.getLogger(ErrorManager.class.getName()).log(Level.FINE, "getCause was null yet initCause failed for " + paramThrowable, localIllegalStateException);
       extras.put(paramThrowable, localAnnException);
      }
      return localAnnException;
     }
    }
    return (AnnException)paramThrowable.getCause();
   }
   return findOrCreate(paramThrowable.getCause(), paramBoolean);
  }
  
  public synchronized void addRecord(LogRecord paramLogRecord)
  {
   if (records == null) {
    records = new ArrayList();
   }
   records.add(paramLogRecord);
  }
  
  public LogRecord[] call()
  {
   List localList = records;
   LogRecord[] arrayOfLogRecord = new LogRecord[0];
   return localList == null ? arrayOfLogRecord : (LogRecord[])localList.toArray(arrayOfLogRecord);
  }
  
  public void printStackTrace(PrintStream paramPrintStream)
  {
   super.printStackTrace(paramPrintStream);
   logRecords(paramPrintStream);
  }
  
  public void printStackTrace(PrintWriter paramPrintWriter)
  {
   super.printStackTrace(paramPrintWriter);
   logRecords(paramPrintWriter);
  }
  
  public void printStackTrace()
  {
   printStackTrace(System.err);
  }
  
  private void logRecords(Appendable paramAppendable)
  {
   List localList = records;
   if (localList == null) {
    return;
   }
   try
   {
    for (LogRecord localLogRecord : localList)
    {
     if (localLogRecord.getMessage() != null) {
      paramAppendable.append(localLogRecord.getMessage()).append("\n");
     }
     if (localLogRecord.getThrown() != null)
     {
      StringWriter localStringWriter = new StringWriter();
      localLogRecord.getThrown().printStackTrace(new PrintWriter(localStringWriter));
      paramAppendable.append(localStringWriter.toString()).append("\n");
     }
    }
   }
   catch (IOException localIOException)
   {
    localIOException.printStackTrace();
   }
  }
 }
 
 private static final class OwnLevel
  extends Level
 {
  public static final Level USER = new OwnLevel("USER", 1973);
  public static final Level UNKNOWN = new OwnLevel("SEVERE", Level.SEVERE.intValue() + 1);
  
  private OwnLevel(String paramString, int paramInt)
  {
   super(paramInt);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.ErrorManager
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

final class LifecycleManager$Trivial
 extends LifecycleManager
{
 public void exit()
 {
  System.exit(0);
 }
 
 public void saveAll() {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.LifecycleManager.Trivial
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import org.openide.util.Lookup;

public abstract class LifecycleManager
{
 public static LifecycleManager getDefault()
 {
  Object localObject = (LifecycleManager)Lookup.getDefault().lookup(LifecycleManager.class);
  if (localObject == null) {
   localObject = new Trivial();
  }
  return (LifecycleManager)localObject;
 }
 
 public abstract void saveAll();
 
 public abstract void exit();
 
 public void markForRestart()
  throws UnsupportedOperationException
 {
  throw new UnsupportedOperationException();
 }
 
 private static final class Trivial
  extends LifecycleManager
 {
  public void exit()
  {
   System.exit(0);
  }
  
  public void saveAll() {}
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.openide.LifecycleManager
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.openide;

import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.Serializable;
import java.util.Enumeration;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import org.openide.util.Lookup;
import org.openide.util.Utilities;

@Deprecated
public final class ServiceType$Handle
 implements Serializable
{
 static final long serialVersionUID = 7233109534462148872L;
 private String name;
 private String className;
 private transient ServiceType serviceType;
 
 public ServiceType$Handle(ServiceType paramServiceType)
 {
  name = paramServiceType.getName();
  className = paramServiceType.getClass().getName();
  serviceType = paramServiceType;
 }
 
 public ServiceType getServiceType()
 {
  if (serviceType == null)
  {
   Class localClass2;
   Class localClass1;
   try
   {
    localClass2 = Class.forName(className, true, (ClassLoader)Lookup.getDefault().lookup(ClassLoader.class));
    localClass1 = localClass2.asSubclass(ServiceType.class);
    while (localClass2.getSuperclass() != ServiceType.class) {
     localClass2 = localClass2.getSuperclass();
    }
   }
   catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException)
   {
    ServiceType.access$000().log(Level.FINE, "Service not found", localClassNotFoundException);
    
    localClass1 = ServiceType.class;
    localClass2 = ServiceType.class;
   }
   ServiceType.Registry localRegistry = (ServiceType.Registry)Lookup.getDefault().lookup(ServiceType.Registry.class);
   Enumeration localEnumeration = localRegistry.services(localClass1);
   Object localObject = localRegistry.find(localClass1);
   while (localEnumeration.hasMoreElements())
   {
    ServiceType localServiceType = (ServiceType)localEnumeration.nextElement();
    if (localClass2.isInstance(localServiceType))
    {
     String str = localServiceType.getName();
     if ((str != null) && (str.equals(name))) {
      return localServiceType;
     }
     if ((localObject == null) || ((localObject.getClass() != localClass1) && (localServiceType.getClass() == localClass1))) {
      localObject = localServiceType;
     }
    }
   }
   if (localClass2 == ServiceType.class) {
    return null;
   }
   return (ServiceType)localObject;
  }
  return serviceType;
 }
 
 private void readObject(ObjectInputStream paramObjectInputStream)
  throws IOException, ClassNotFoundException
 {
  name = ((String)paramObjectInputStream.readObject());
  
  String str = (String)paramObjectInputStream.readObject();
  className = (str == null ? null : Utilities.translate(str));
 }
 
 private void writeObject(ObjectOutputStream paramObjectOutputStream)
  throws IOException
 {
  paramObjectOutputStream.writeObject(name);
  paramObjectOutputStream.writeObject(className);
 }
 
 public String toString()
 {
  return "Handle[" + className + ":" + name + "]";
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd